=> Bấm vào đây để trở lại phiên bản cũ.

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Thái Bình

Cơ quan quản lý và phát triển: Sở Thông Tin và Truyền Thông

Địa chỉ: Số 431, Phố Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Điện thoại: (0227) 3732.047; Fax: (0227) 3743.787

mạng văn phòng điện tử liên thông
thông báo
* Kính gửi các cơ quan đơn vị sử dụng hệ thống Mạng văn phòng điện tử liên thông
            
Hiện nay Ban cơ yếu chính phủ đã thay đổi phần mềm ký số để đáp ứng Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ.

Các đơn vị tải phần mềm về cài đặt Tại đây